Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (OBOWIĄZUJE OD 25.12.2014)

§1 Wstęp

1. Regulamin Sklepu Internetowego 24zakupy.com (dalej: „Sklep”) określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Sklep internetowy, działający pod adresem www.24zakupy.com, prowadzony jest przez firmę:

Gardenar Robert Wolan,nr NIP 529-132-51-80, nr Regon 013181603,

Grodzisk Maz 05-825, ul. T.Kościuszki 4/6m37.

nr konta mBank 51 1140 2004 0000 3602 5067 2565

2. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.

3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

5. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty wydruku warunków sprzedaży i paragonu lub faktury VAT.

§2 Definicje (Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają):

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4. Konto Klienta – w  sklepie www.24zakupy.com klient dokonuje zakupów bez rejestracji i logowania.
5. Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego 24zakupy.com;
8. Sklep - platforma e-commerce 24zakupy.com za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
9. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient może dokonywać zakupów bez zarejestrowania w sklepie.

Informacje zawarte na stronie www.24zakupy.com nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu dokonania Zakupów nie jest wymagana Rejestracja Klienta, umożliwiamy wybranie opcji zakupów bez logowania.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta w formularzu zamówienia bez rejestracji, danych osobowych Klienta wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzeniu przez Klienta ( za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box ) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. Po realizacji zamówienia dane klienta są przetwarzane i przechowywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

7. Zawarcie umowy sprzedaży przez klienta jest wyrażeniem zgody na udostępnienie jego danych teleadresowych Partnerom (UPS Polska Sp.zo.o ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa) świadczącym usługi dostawcze w celu realizacji dostawy pod wskazany przez klienta adres oraz umówienie telefoniczne na odbiór przesyłki.

§4 Składanie oraz realizacja zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz sieć telefoniczną pod numerem komórkowym 500 00 33 64 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.24zakupy.com oraz www.24zakupy.eu lub poprzez e-mail 24zakupy@gardenar.nazwa.pl , lub telefonicznie pod numerem tel. 0 500 00 33 64 . (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

3. Kupujący, który złożył zamówienie telefoniczne, mailowo, lub poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji i do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru.

5. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę.

6. Realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i przelew (nie dotyczy formy płatności wybranej przez Klienta ,, za pobraniem").

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon wystawiane w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu jego wysłania. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta e-mailem pod adresem e-mail 24zakupy@gardenar.nazwa.pl lub tel. 500 003 364 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

13. Przesyłki dostarcza: UPS Polska lub po uzgodnieniu z obsługą sklepu- kurier przysłany przez Klienta .

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelewem bankowym na konto sklepu : Gardenar Robert Wolan, 05-825 Grodzisk Maz, ul. T.Kościuszki 4/6 m 37, nr konta mBank 51 1140 2004 0000 3602 5067 2565 

b) za pobraniem przy odbiorze należność pobiera listonosz lub kurier;

§5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem:
Gardenar Robert Wolan

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 4/6 m 37

( z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”)
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:
Gardenar Robert Wolan

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 4/6 m 37

( z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”)
9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
§ 6 Reklamacje dotyczące Produktów

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy.

2. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
3. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ).
5. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres:
Gardenar Robert Wolan

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 4/6 m 37

( z dopiskiem: „REKLAMACJA” ) Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu ( np. kopię paragonu lub faktury VAT ) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.                                

7. Jeżeli zamówiony artykuł został uszkodzony w trakcie transportu, o czym może świadczyć naruszone opakowanie - odpowiada przewoźnik. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego klient powinien zbadać przesyłkę przy listonoszu lub kurierze i sporządzić protokół szkody. Protokół reklamcji należy przesłać na na adres e-mail 24zakupy@gardenar.nazwa.pl . Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne niezwłocznie powinien się skontaktować się ze sprzedającym pod adresem:

e-mail 24zakupy@gardenar.nazwa.pl lub tel. 0 500 003 364.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pod adresem sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

(RODO OBOWIĄZUJE OD 25.05.2018)

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Firma Gardenar Robert Wolan z siedzibą w Grodzisku Maz. (05-825) przy ul. Kościuszki 4/6 m 37. Państwa dane przetwarzane są przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.24zakupy.com na serwerze firmy w celu wykonania umowy sprzedaży i dostawy towaru zakupionego przez Państwa za pośrednictwem strony sklepu internetowego. Zawarcie i realizacja umowy bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie jest możliwa.

Firma Gardenar przetwarza tylko takie dane, które otrzymała przy zawarciu umowy sprzedaży lub w trakcie jej realizacji. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy.

Dane przechowywane są tak długo jak będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych  określonych w przepisach prawa. Ponadto w prawnie uzasadnionym interesie Firmy, po tym okresie Państwa dane będą przechowywane w celu zabezpieczenia Firmy oraz Państwa na wypadek roszczeń (np. gwarancja) oraz w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa, przez okres przedawnienia. Cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata, Firma Gardenar weryfikować będzie przydatność określonych kategorii danych, które przetwarza. Wszelkie zbędne dane będą niezwłocznie usuwane.

Przewidywane kategorie odbiorców to w szczególności: podmioty realizujące na rzecz Firmy Gardenar usługi związane z dostawą zamówionego przez Państwa towaru, podmioty świadczące usługi prawne, a w uzasadnionych przypadkach-organy władzy Państwowej, sądy, komornicy.

Jednocześnie informujemy, że Firma Gardenar gwarantuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo przeniesienia danych (gdy dane mają postać elektroniczną), a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Usługi

Projektowanie i montaż:

  • systemy nawadniające
  • roboty koszące
  • oświetlenie ogrodowe
  • architektura ogrodowa
  • pielęgnacja ogrodów
  • serwis

Telefon: 0048 500 00 33 64

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania
Produkt dnia
Wieszak naścienny węża
Wieszak naścienny węża
33,00 zł
szt.
Trzonek aluminiowy 150 plus cs
Trzonek aluminiowy 150 plus cs
154,00 zł
szt.
Sterownik nawadniania Master
Sterownik nawadniania Master
425,00 zł
szt.
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl